Firma posiadając wieloletnie doświadczenie w pracach geodezyjnych oferuje współpracę w zakresie:

POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE:

 • sporządzanie map do celów projektowych w systemach numerycznych
 • inwentaryzacja budynków i budowli oraz sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary wodne : profile i przekroje, objętości koryt
 • pomiary kolejowe, tyczenie torów, szlaków, rozjazdów i skrajni
 • sporządzanie szczegółowych map zakładów przemysłowych

GEODEZJA PRZEMYSŁOWA:

 • tyczenie i geodezyjna obsługa budowy
 • tyczenie i geodezyjna obsługa budowy dróg i autostrad
 • szczegółowe pomiary urządzeń WN na stacjach elektroenergetycznych
 • pomiary zwisów i zaczepów przewodów oraz profili terenu pod kablami WN
 • tyczenie i pomiary kontrolne torów suwnicowych
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów przemysłowych, mostów, kominów, chłodni kominowych
 • wyznaczanie objętości mas ziemnych, węglowych, solnych
 • przekroje i profile oraz numeryczny model terenu

DOKUMENTACJA DO CELÓW PRAWNYCH:

 • rozgraniczenia i podziały nieruchomości
 • wznowienie znaków granicznych
 • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • numeryczna modernizacja ewidencji gruntów

POZOSTAŁE PRACE GEODEZYJNE:

 • każdy rodzaj opracowań map numerycznych w tym mapy przestrzenne 3D
 • inwentaryzacja elewacji (widoki, rzuty, przekroje)
 • pomiary i opracowanie wyników GNSS
 • zakładanie i modernizacja osnów szczegółowych III klasy
 • transformacje pomiędzy układami
 • Systemy Informacji o Terenie, GIS
 • pomiary powierzchni lokali w budynkach

PRACE PROJEKTOWE:

 • projektowanie sieci teletechnicznych dla telefonii, telewizji kablowej i internetu.

OBSŁUGA PROCESU INWESTYCYJNEGO:

 • prowadzenie procesu inwestycyjnego w celu uzyskanie odpowiednich uzgodnień i opinii koniecznych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, WZiZT, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

NIERUCHOMOŚCI:

 • W celu rozszerzenia oferty usług świadczonych dla klientów firma na stałe współpracuje
  z Biurem Pośrednictwa Nieruchomości
KOLIBA Nieruchomości Piotr Fabiszewski
TERRA-PLAN Sp z o. o.